Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser mellem CBG Design og kunden er gældende fra januar 2021

Forretningsbetingelser – Ved en eventuel uoverensstemmelse mellem CBGdesign og kundens generelle handelsvilkår eller forhold i kundens accept, går Salgs- og Leveringsbetingelserne forud.

1. Tilbud & Aftale

1.1. Tilbud gælder i 14 dage fra tilbuddets udstelsesdato.

1.2. Alle mundtlige og skriftlige tilbud og/eller ordrebekræftelser fra CBG Design er med forbehold for fejl, mangler og andre uoverensstemmelser, herunder fejlskrift.

1.3. Tilbud sendes altid skriftligt og indeholder de funktioner og egenskaber, der er aftalt. Foretages der arbejde udover det i aftalte tilbud, vil der kunne forekomme et revurderet tilbud eller fakturering på ekstra forbrugt tid.

1.4. Et tilbud er betinget af at materialer og processer kan bearbejdes som aftalt i tilbuddet. De oplyste pakker leveres med de funktioner, der er gældende for pakken på leveringstidspunktet.

1.5. Kunden opfordres til at kontrollere en ordrebekræftelse. Ved evt. fejl, mangler, ændringer eller andet mod ordrebekræftelsen, skal kunden straks sende en skriftligt indsigelse heraf.

2. Ændring af salgs- og leveringsbetingelser

2.1. For igangværende arbejder kan indeværende salgs- og leveringsbetingelser ændres af CBG Design med 4 ugers skriftligt varsel.

3. Priser og betaling

3.1. Alle priser er i danske kroner og oplyst eksklusiv moms.

3.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for  omkostninger.

3.3. Ud over tilbudsprisen eller den aftalte pris er CBG Design berettiget til at kræve betaling for:

3.3.1. Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.

4. Levering

4.1. Leveringstider angives i ordrebekræftelsen, men er ikke bindende for CBG Design. Er leveringstid ikke oplyst, finder levering sted, når CBG Designs arbejde er udført.

4.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af tekniske omstændigheder eller kundens handling eller undladelse, herunder aftalte deadlines og svartider, har CBG Design ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller at hæve aftalen.

4.3. Skulle en af ovennævnte omstændigheder medføre, at CBG Designs leveringsforpligtelser fordyres, er CBG Design forpligtet til at gennemføre arbejdet og kunden må forvente at betale den evt. merpris.

4.4. Betaling sker netto kontant.

4.5. Betaling sker således:

Opgaver under kr. 8.999,-
– forfalder ved godkendelse af tilbud og inden arbejdet påbegyndes

Opgaver over kr. 8.999,-
– 50% af den samlet ordre forfalder til betaling ved ordrebekræftelse.

– de resterende 50% forfalder til betaling ved endt arbejde og inden onlinelægning.

4.6. Bortfalder en ordre er CBG Design berettiget til at fakturere for det allerede udførte arbejde.

4.7. Nægter kunden at modtage leverancen eller har kunden ikke mulighed herfor, er CBG Design berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab. CBG Design kan desuden, for kundens regning, opbevare leverancen indtil denne afhentes, dog maksimalt 30 dage hvorefter CBG Design frit kan disponere over leverancen uden det fritager kunden for dennes betalingsforpligtelse.

4.8. Der kan ikke udøves tilbageholdelsesret fra kundens side.

4.9. Betaler kunden ikke rettidigt påløber der rente fra forfaldsdatoen med en til enhver tid gældende rente p.t. 2 % pr. påbegyndt måned.

4.9.1. Udebliver en betaling i mere end 7 dage fremsendes 1. rykkerskrivelse med påkrav mod debitering af rykkerkrav på kr. 100,-.

4.9.2. Efter en evt. 2. rykkerskrivelse overgår tilgodehavende direkte til retslig inkasso.

4.9.3. CBG Design forbeholder sig ejendomsretten til det leverede indtil hele vederlaget med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til CBG Design.

4.10. Kunden kan kun nægte betaling med henvisning til, at en ydelse er mangelfuld, hvis CBG Design har anerkendt indsigelsen skriftligt.

5. Ophavsret mv.

5.1. Ved kundens fulde betaling erhverver kunden ikke en eksklusiv brugsret til ydelserne.

5.2. Bortset fra denne brugsret tilhører alle immaterielle rettigheder til ydelserne (herunder patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven) CBG Design.

5.3. CBG Design layout, webdesign, tekstforfatning, software, kildekode o. lign. – uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares – tilhører CBG Design og må ikke uden CBG Design godkendelse overdrages til tredjemand.

5.4. Hvad CBG Design har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, er CBG Design ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.5. Såfremt der i ydelserne indgår standardsoftware, vil kundens brugsret hertil være undergivet de gældende licensvilkår herfor som supplement til disse salgs- og leveringsbetingelser.

5.6. Kunden må ikke kopiere ydelserne, bortset fra nødvendig sikkerhedskopiering, og ydelserne må ikke overdrages til tredjepart uden CBG Designs  skriftlige godkendelse.

5.7. CBG Design anvender standardiserede produkter, materialer, værktøjer, metoder mv., som er integreret i ydelserne, disse må kun anvendes sammen med ydelsen og ikke anvendes eller udnyttes på anden måde.

5.8. Ydelserne gør brug af Open Source software, og dette kan indebære særlige licensvilkår, og at den tilrettede version af kildekoden kan udleveres til tredjepart.

5.9. CBG Design har for så vidt angår immaterielle rettigheder ret til at bruge leverede ydelser i andre sammenhænge, herunder i forhold til andre kunder. Dette gælder også generel viden, færdigheder, erfaringsgrundlag, ideer, koncepter, knowhow, og teknikker som CBG Design opnår i forbindelse med udarbejdelse og levering af ydelserne.

6. Mangler

6.1. CBG Design har intet ansvar for fejl og mangler, som konstateres efter at kunden har haft det pågældende materiale til korrektur og godkendelse, herunder digitale informationer og lign.

6.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage leverancen.

6.3. CBG Design forpligter sig til at afhjælpe mangelfulde ydelser, såfremt kunden har reklameret herover straks efter, at kunden er eller burde være blevet bekendt med, dog under alle omstændigheder senest 30 (tredive) dage efter, at ydelserne er endeligt leverede. Efter udløbet af førnævnte reklamationsfrist bortfalder ethvert ansvar, som måtte påhvile CBG Design

6.4. Kunden skal give CBG Design en rimelig mulighed for, og frist til, at afhjælpe enhver misligholdelse af CBG Designs forpligtelser i forhold til ydelserne.

6.5. CBG Design er kun ansvarlig for sine egne ydelser. CBG Design hæfter ikke for fejl eller mangler i leverancen, hvis disse kan henføres til materiale eller andet, som kunden selv eller via tredjepart har tilvejebragt til leverancen, herunder ydelser, standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, heller ikke selvom dette indgår i leverancen.

7. Ansvar

7.1. CBG Design påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre konsekvenstab.

7.2. CBG Designs samlede erstatningsansvar er begrænset til det af CBG Design fakturerede (ekskl. moms) og faktiske modtagne beløb for den ydelse erstatningskravet er opstået på grundlag af.

7.2.1. Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en løbende ydelse er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste tre måneder før kravet fremsættes.

7.3. CBG Design hæfter kun for skader forvoldt af defekte produkter, såfremt det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.

7.4. CBG Design har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som fx. originaler, materialer o. lign., som ikke er i CBG Design varetægt, men som er overladt kunden med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring.

8. Force majeure

CBG Design hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure – herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, naturkatastrofe eller lign. omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos CBG Design. CBG Design skal uden ugrundet ophold underrette kunden om sådanne omstændigheder.

9. Misligholdelse

9.1. I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan den ikke-misligholdende part med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen.

9.2. Inden ophævelse finder sted skal den misligholdende part dog skriftlig have meddelt om omstændighederne, der betragtes som hævegrundende misligholdelse og samtidig have en frist på 30 dage til at søge at afhjælpe misligholdelsen, i det omfang der foreligger misligholdelse, der efter sin natur kan berigtiges.

10. Tvister

10.1. Enhver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Nykøbing Falster.

Særligt for grafiske leverancer og multimedie

11. Ophavsret og brugsret

11.1. CBG Design har den fulde ophavsret til leverancer, der er unikt fremstillet til kunden, og ved genfremstilling skal dette fremstå med mindst samme tydelighed, som det oprindeligt er indsat.

11.2. Når kunden har bestilt unikt fremstillede leverancer og betalt det fulde vederlag opnår kunden brugsret til disse, og kan frit anvende dem i den form og til de formål, de er bestilt.

11.2.1. Udvidet brug af leverancerne skal aftales med CBG Design og evt. nødvendig korrektion kan foretages mod beregning.

11.3. Ved brug af skabelonbaserede løsninger er brugsret ofte tildelt flere kunder. For leverancer baseret på skabeloner, er der til hver kunde foretaget en eller flere tilpasninger, således at det færdige layout vil have sit særlige præg.

Særligt for hjemmesider, webshops, Blogs mv.

12. Lov og ansvar

12.1. Det påhviler kunden at sikre overensstemmelse de på webløsningen givne vejledninger og informationer og den til enhver tid gældende lovgivning.

13. Backup og sikkerhed

13.1. Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige test af den opsatte webløsning, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres forud for den endelige ibrugtagning.

13.2. Det påhviler kunden at sikre fornuftig omgang med det udleverede login.

13.3.1. Såfremt det ved sikkerhedskontrol konstateres at en kundes webløsning er blevet kompromitteret, hacket eller inficeret kan CBG Design stille krav om rensning og evt. sikkerhedsopdatering af løsningen for kundens regning.

14. Betalingsbetingelser og opsigelse

14.1. Løbende faste aftaler for webløsninger, vedligeholdelse, support, themes og hosting opkræves 12 måneder forud.

14.1.1. En løbende fast aftale forlænges automatisk for en ny årlig periode med mindre der modtages skriftlig opsigelse med mindst én måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode.

14.2. CBG Design refunderer ikke faste baserede aftaler, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin aftale midt i en periode.

14.2.1. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke.

15.3. Ved manglende betaling nedlægges løsningen ved førstkommende månedsskifte efter manglende betaling.

14.4. CBG Design har ret til uden varsel at lukke en løsning, hvis kunden har overtrådt gældende betingelser eller fremvist anstødeligt materiale.

14.4.1. CBG design er i enhver henseende suveræne i definitionen af misbrug.

15. Prispolitik, licens, kompatibilitet, opdateringer og eksterne gebyrer

15.1 CBG Design har ret til at ændre priser med tre måneders varsel.

15.1.1. Hvis prisforhøjelsen udgør mere end 10 % har kunden ret til ved skriftlig meddelelse uden opsigelsesvarsel at opsige ydelsen ved igangværende betalingsperiodes udløb.

15.1.2. Modtager CBG Design ikke en sådan skriftlig opsigelsesmeddelelse senest 8 dage efter modtagelse af prisforhøjelsen fortsætter aftalen på de nye vilkår.

15.1.3. Kunden betaler særskilt for udarbejdelse af grafik til webløsningen.

15.2. Når der opdateres i Open Source software (som WordPress) fralægger CBG Design sig ethvert ansvar for opståede fejl og mangler som skyldes opdateringen eller fejl i denne.

15.2.1. Fejl og mangler efter opdatering af WordPress udføres efter skriftlig aftale med kunden med prisoverslag.

15.3. Domæneafgifter og andre tredjepartaftaler samt tilkøbte funktioner, der kræver abonnement, opkræves betaling særskilt.

16. Opbygning af hjemmeside

16.1. Kunden leverer passende kravspecifikation (formular) – evt. i samråd med CBG Design – forud for indgåelse af aftale.

16.1.1. Kravspecifikationen skal afgrænse opgavens omfang og gøre det muligt for CBG Design at foretage en kvalificeret prisfastsættelse forud for igangsætning af opgaven.

16.1.2. Evt. senere ændringer i kravspecifikationen kan medføre forøgede udgifter.

16.1.3. Det er alene kundens ansvar at kravspecifikationen (formularen) lever op til det ønskede mål.

16.2. Det påhviler kunden at foretage tilstrækkelige test og en sluttest af det leverede website, således at evt. fejl og uhensigtsmæssigheder kan udbedres før ibrugtagning.

16.2.1. Skyldes fejlen utilstrækkelig kundetest eller en utilstrækkelig eller fejlbehæftet kravspecifikation, eller har kunden selv været årsag til fejlen, vil den forbrugte tid til fejlretningen blive foretaget mod beregning.

Ovenstående forretningsbetingelser bør altid læses inden indgåelse af samarbejde. Er der spørgsmål til kan jeg kontaktes på info@cbgdesign.dk 

Spændende referencer

Zebla
Digital Socialrådgiver
Website
bylindhardt
Website
Webshop

Vi arbejder med CMS systemet “WordPress” som er verdens mest populære platform, så populært at 1 ud af 5 hjemmesider er bygget på WordPress platformen. WordPress er en gratis platform, nemt at arbejde med og du ejer selv en hjemmeside lavet i WordPress – Læs mere om WordPress ›